W  E  B  S  I  T  E    P  O  R  T  F  O  L  I  O

เว็บไซต์ อบต.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

bungkla 420

รับทำเว็บไซต์ อบต.

ผลงานนี้เป็นเว็บของ อบต.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
https://www.bungklacity.go.th/

งานที่บริษัทได้จัดทำ

 • พัฒนาเว็บไซต์
 • มีระบบจัดการข้อมูล ลูกค้าเพิ่มลดแก้ไขข้อมูลเองได้
 • ข้อมูลครบถ้วนถูก ผ่านการตรวจรับจากส่วนกลาง
 • ออกแบบกราฟฟิก
 • งานตกแต่งภาพด้วยโฟโต้ชอป
 • สามารถแสดงผลได้บนมือถือได้ทุกรุ่น
 • ดูแลเว็บไซต์ให้หลังงานส่งมอบ
 

เว็บเพจ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 • ภาพกิจกรรม 
 • ข่าวประกวดราคา
 • ติดต่อ อบต.
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 •  - ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 •  - โครงสร้างองค์กร
 •  - วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 •  - ภารกิจ อำนาจ หน้าที่
 • =================
 • ทำเนียบบุคลากร
 • =================
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภา อบต.
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • กองสวัสดิการสังคม
 • =================
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • =================
 • ข้อบัญญัติงบประมาณ
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลังสามปี
 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • ติดตามและประเมินผลแผน
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 • =================
 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • =================
 • แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
 • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 • การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน (SAR)
 • =================
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง
 • =================
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 • ผู้ชนะการประมูล
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 • =================
 • งานการเงินและบัญชี
 • =================
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 • การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 • รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
 • =================
 • งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 • =================
 • งานบริการจัดเก็บภาษี
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • =================
 • ข่าวกิจการสภา
 • =================
 • ประกาศกำหนดสมัยประชุม
 • ประกาศเรียกประชุมสภา
 • นัดประชุมสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
 • =================
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • =================
 • ระเบียบกองทุน
 • คณะกรรมการกองทุน
 • แผนงาน/โครงการ
 • กิจกรรมโครงการต่างๆ
 • =================
 • การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 • =================
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • =================
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • =================
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • =================
 • การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • =================
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
 • =================
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • =================
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
 • =================
 • มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • =================
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

Tags: Mobile friendly, Non profit, Joomla! websites, CMS websites, News & events display

Website Showcases